facebook twitter youtube instagram

Organització

La nostra ciutat

Barcelona és una de les capitals europees de major oferta cultural i artística. La iniciativa i la creativitat que caracteritzen la gestió i la producció cultural són conseqüència d’un impuls comú que implica a Institucions, promotors privats i patrocinadors que, conjuntament, fan de la cultura i de l’espectacle un element central de la vida diària i del desenvolupament econòmic de la ciutat. Aquesta vocació col·lectiva afecta a un alt percentatge de la població i fa que la demanda d’espais per a la realització d’aquestes activitats constitueixi un element necessari que Artípolis pretén cobrir de forma parcial, permanent i progressiva.

El descrit fins a ara pot configurar els espais culturals com projecció per a la iniciativa privada, encara que per les especials característiques d’aquestes activitats, és imprescindible la col·laboració de les institucions públiques i de normatives legals, com l’esponsorització i el patrocini, que contribueixin a facilitar la intervenció de la iniciativa privada en una tasca de clar contingut social.

Els nostres objectius

Artípolis neix amb la intenció de promoure noves iniciatives de caràcter artístic i cultural, amb l’objectiu de crear un espai de treball, investigació, creació i promoció de tots aquells projectes de tipus personal o col·lectiu que són una realitat palpable.

Disposa d’una infrastructura tècnica i d’un equip humà que farà possible la producció i realització de diferents projectes i la col·laboració en uns altres. Esperem servir al món de la cultura i donar una sortida professional i creativa a totes aquelles persones i entitats amb un compromís clar i sincer.

Artípolis Artípolis vol trobar respostes i definir actuacions davant el nou paper que ha de jugar la cultura en el futur:

  • Apostem per la cultura, perquè vam pensar que té una gran perspectiva de futur.
  • Volem potenciar, estimular, tenir cura de la creació i el talent, perquè és l’element essencial de la cultura.
  • Mantenim la capacitat per a fusionar tradició, innovació i noves tecnologies de la comunicació.

Artípolis, pel seu caràcter socio-cultural, cerca i necessita el suport i la col·laboració tant de les institucions com del món cultural de la ciutat.

Aquest suport ho aconseguim mitjançant els següents recursos:

  • Aportacions procedents de la col·laboració amb institucions públiques en forma de subvencions.
  • Patrocinis i activitats co-finançades.
  • Ingressos generats per normativa legal (aportacions fiscalment deduïbles i règim tributari de la col·laboració empresarial), donatius i patrocinis d’empreses o persones físiques que, al seu torn, es beneficien de les corresponents deduccions fiscals.
  • Ingressos directes derivats de la programació de cursos, producció i representació d’espectacles…

Projectes socials i culturals: un compromís amb les persones

Les iniciatives d’interès socio-cultural, artístiques i educatives,  s’han convertit en l’eix fonamental del treball d’Artípolis.