facebook twitter youtube instagram

Normativa de Protecció de Dades

Política de privacitat (RGPD)

POLÍTICA DE PRIVACITAT – FACTORIA ARTÍPOLIS SL – TEATRE DEL RAVAL

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Titular: Factoria Artípolis SL
NIF:B64587942
Domicili social: C. Sant Antoni Abat, 12 08001 – Barcelona
Correu electrònic: gestio@teatredelraval.com

INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
El Teatre del Raval (mitjançant la seva gestora FACTORIA ARTÍPOLIS SL), de conformitat amb el què disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals introduïdes en els seus fitxers.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què FACTORIA ARTÍPOLIS SL recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de correus electrònics o en formularis en format paper, presencialment.

L’acceptació de la Política de Privacitat inclosa en cadascun dels formularis a través dels quals vostè voluntàriament ens ha facilitat les seves dades personals, implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS. FINALITATS
L’informem que les dades personals que vostè voluntàriament ens pugui facilitar mitjançant l’emplenament dels corresponents formularis, seran tractades amb confidencialitat, i seran dedicades exclusivament a finalitats informatives.

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles de forma presencial al Teatre del Raval i els formularis electrònics contestats són, amb caràcter general, obligatoris per complir amb les finalitats establertes.

En funció de les sol·licituds dels usuaris, les dades personals recollides seran tractades per part de FACTORIA ARTÍPOLIS SL únicament per a les següents finalitats:

 • Enviament de promocions puntuals, ofertes i descomptes amb caràcter beneficiari per l’espectador sobre les nostres programacions teatrals.
 • Enviament de comunicacions informatives sobre les estrenes d’espectacles que es programin al teatre.
 • Enviament de informació d’activitats que es realitzin al teatre.
 • Enviament de possibles Butlletins o Newsletters del Teatre del Raval.
 • Gestió de les sol·licituds de contacte del Teatre del Raval.
 • Notificació de canvis i/o desenvolupaments importants de la política de privacitat, l’avís legal o política de cookies.
 • Realització d’anàlisis de perfils, estudis de públics i estudis estadístics.

No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial. I no les facilitarem mai a tercers.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS
Les seves dades de caràcter personal seran conservades 5 anys (comptats a partir del seu consentiment) o un període menor si han deixat de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser  registrades en els nostres fitxers, mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerciti el seu dret d’oposició o limitació al tractament.  Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s,

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a membre de la nostra base de dades vostè pot sol·licitar l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: permet que se suprimeixin les dades quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir o que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.  L’informem així mateix que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).

OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ
FACTORIA ARTÍPOLIS  obté la informació de les seves dades personals mitjançant els formularis de subscripció en format paper disponibles al mateix teatre o mitjançant les peticions voluntàries via correu electrònic que ens fan arribar.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’usuari haurà d’emplenar els formularis de sol·licitud amb dades veraces, exactes, completes i actualitzades.

Vostè garanteix que és major d’edat o emancipat legalment i que es plenament capaç.

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors, abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis o peticions.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà d’haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats, amb caràcter previ a la seva inclusió als nostres fitxers.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
FACTORIA ARTÍPOLIS SL podrà modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Si realitzem canvis materials a aquesta Política de Privacitat, li proporcionarem un avís destacat conforme a les circumstàncies, per exemple, mostrant un avís destacat dins del Lloc Web o enviant-li un correu electrònic.

Data de la última actualització d’aquesta Política de Privacitat: 24 de maig de 2018